Bij het plaatsen van een bestelling en het goedkeuren van de Algemene Leveringsvoorwaarden gaat u een overeenkomst aan met FirmaWold .
www.uashmama.nl is een onderdeel van FirmaWold

UASHMAMA® Benelux
Burg. van Everdingenstraat 2
4112 LG Beusichem
Nederland


Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via een van onze websites en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Leveringsvoorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
1- FirmaWold gevestigd te Beusichem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 86895486 handelend onder de naam FirmaWold.
2- Website: de website waarop u uw account aanmaakt of bestelling plaatst. FirmaWold beheert meerdere websites & alle bijbehorende sub domeinen. 
3- Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met FirmaWold en/of zich geregistreerd heeft op de website. 
4- Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen FirmaWold en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
5- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden
1- Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van FirmaWold zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2- Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Leveringsvoorwaarden, zijn deze voor FirmaWold slechts bindend, indien en voor zover deze door FirmaWold uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3- Voor het geval dat naast deze Algemene Leveringsvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1- Alle op de website en in andere van FirmaWold afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2- Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3- De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. FirmaWold kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van FirmaWold afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
4- FirmaWold kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst
1- De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van FirmaWold en het voldoen aan de daarbij door FirmaWold gestelde voorwaarden. 
2- Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FirmaWold onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 
3- Indien blijkt dat bij de aanvaarding of het op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft FirmaWold het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4- FirmaWold kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien FirmaWold op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5- FirmaWold heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie
1- Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
2- Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
3- De klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. FirmaWold is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant. 
4- Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of FirmaWold daarvan in kennis te stellen, zodat FirmaWold gepaste maatregelen kan nemen. 

Uitvoering Overeenkomst
1- Zodra de bestelling door FirmaWold is ontvangen, stuurt FirmaWold de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2- FirmaWold is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 
3- Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 40 dagen geleverd worden.
4- Indien FirmaWold de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5- FirmaWold raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 10 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6- Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7-FirmaWold zal, indien een besteld product niet meer leverbaar is en de klant hierom vraagt, een voorstel doen voor een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit. Zodra de klant dit product heeft ontvangen is deze gerechtigd de overeenkomst alsnog kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht
1- De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met FirmaWold binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op: 
- de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
- als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een   door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: 
de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2- De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft FirmaWold een raming van deze kosten.
Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen alleen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald. 
3- Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen doen. 
4- De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5- De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een bericht van retournering te zenden aan FirmaWold, of op andere ondubbelzinnige wijze aan FirmaWold kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. FirmaWold bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na de ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden mits een e-mail van herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen nadat ze aangemeld zijn geretourneerd worden aan:
(indien mogelijk de pakbon bijsluiten)

FirmaWold
Burg. van Everdingenstraat 2
4112 LG Beusichem
The Netherlands


6- Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. 
Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FirmaWold de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij FirmaWold aanbiedt het product zelf af te halen, mag FirmaWold wachten met terugbetalen tot FirmaWold het product heeft ontvangen. 
7- Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling
1- De klant dient betalingen aan FirmaWold volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. FirmaWold is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2- Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door FirmaWold is gewezen op de te late betaling en FirmaWold de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FirmaWold gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. FirmaWold kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit
1- FirmaWold staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat FirmaWold er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2- Een door FirmaWold , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3- Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt FirmaWold daarvan in kennis te stellen. 
4- Indien FirmaWold de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Klachtenprocedure
1- Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van
FirmaWold , dan kan hij bij FirmaWold telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Leveringsvoorwaarden. 
2- FirmaWold geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal FirmaWold binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Persoonsgegevens
1- FirmaWold verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde Privacy Policy (GDPR Compliant).

Slotbepalingen
1- Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing ook als de klant een overeenkomst vanuit een ander land met FirmaWold sluit.
2- Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar FirmaWold gevestigd is. 
3- Indien een bepaling in deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4- Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

FirmaWold
Burgemeester van Everdingenstraat 2
4112 LG, Beusichem

Tel: 0651245346

[email protected]
KvK 86895486
BTW NL004330431B18.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »